K3Delta en het Geluk van Lingewaard

K3Delta is een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult. Onze filosofie draait om het realiseren van creatieve en innovatieve oplossingen van maatschappelijke waarde.

Wij produceren voor de bouw benodigde grondstoffen zoals zand, grind en klei. Daarnaast houden wij ons bezig met het verwerken en toepassen van secundaire bouwgrondstoffen, geotechnisch onderzoek en op- en overslag. De ruimte voor creatie en innovatie ligt vooral in het aanwenden van deze activiteiten voor maatschappelijk gewenste doeleinden als natuurontwikkeling, ruimte voor de rivier en bijvoorbeeld ook energiewinning, wonen en werken.

Omdat innovatie veelal in gezamenlijkheid tot stand komt, willen wij graag een partnerrol vervullen. Het is dan ook onze ambitie om de meest gewenste partner te zijn in de realisatie van maatschappelijk gewenste gebiedsontwikkelingen. Kenmerkend voor de aanpak is dat onze medewerkers altijd initiatief tonen om problemen op te lossen. Zij hebben de drang als eerste te bewegen, als eerste een goede oplossing te bedenken en tot mooie samenwerkingsverbanden te komen. K3Delta is een slagvaardige en flexibele organisatie en staat voor: een creatieve en innovatieve benadering van maatschappelijk gewenste gebiedsontwikkelingen. Ons logo heeft daarom de vormgeving van een groeibriljant gekregen. Generaties lang hebben wij gedegen kennis en ervaring kunnen opdoen in het verantwoord winnen van zand en grind. Minerale oppervlaktedelfstoffen, die het fundament vormen onder tal van projecten die Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is.

In de Bemmelse Waard zijn wij al sinds jaar en dag actief. Rond de eeuwwisseling werden wij geconfronteerd met een hoogwater veiligheidsopgave vanuit de rijksoverheid. Na een intensieve periode van overleggen is het gelukt om als aanwezige bedrijven in de polder, samen met omgeving en overheid het plan vorm te geven en ook uit te voeren. De afgelopen jaren is de polder dan ook opnieuw ingericht om de risico’s van hoog water te verminderen. Naast het creëren van een veilige leefomgeving zijn wij samen met de steenfabriek op één nieuw fabrieksterrein aan de Waal gevestigd en zijn de oude fabrieksterreinen in de polder ontmanteld. Naast het terrein is een haven aangelegd om zo het vrachtverkeer te beperken en vervoer over het water te faciliteren. Momenteel wordt onze installatie op het nieuwe terrein opgebouwd.

Om de kwaliteit van het gebied ook in de toekomst te waarborgen en diverse vormen van natuurontwikkeling en recreatie te realiseren werken wij momenteel met tal van andere betrokken organisaties aan een brede toekomstvisie voor de polder. In deze visie staat de omgeving in de breedste zin van het woord centraal. Het idee van Het Geluk van Lingewaard om verbindingen te leggen tussen bewoners, bedrijven, verenigingen, overheden en kunstenaars spreekt ons erg aan. Samen ergens de schouders onder zetten en met elkaar in contact komen zorgt voor begrip, vertrouwen en wederzijds respect. Een prachtige verbindende factor waar wij niet alleen een warm hart, maar ook financiële middelen en concrete opdrachten, aan toedragen.

Eind vorig jaar hebben wij in de veldschuur samen met Lingewaard Natuurlijk, Staatsbosbeheer en de omgeving via een stemming drie kunstenaars geselecteerd die de komende jaren landschapsobjecten in de polder gaan maken. Landschapsobjecten die verbinden en een functie voor de omgeving vervullen. Momenteel wordt er al hard gewerkt om voor het festival van de zomer een eerste object gereed te hebben; dit wordt een rustpunt langs het fietspad ter hoogte van de oude tankkazematten uit de periode van de Koude Oorlog. Hiervandaan heeft u straks een prachtig zicht over de polder.

Graag verwelkomen wij u in de mooie Bemmelse polder! Heeft u vragen of ideeën kom dan gerust langs of neem een kijkje op onze website: www.k3delta.nl