Het Geluk van Lingewaard met Basal en HSRO in de Huissensche Waarden

Het project Huissensche Waarden combineert de winning van bouwgrondstoffen met rivierruimte, natuurontwikkeling, cultuurhistorische identiteit en recreatie. Het is een project van Basal Toeslagstoffen Maastricht.

Zand en klei
De winning van zand en klei is de economische motor van het project Huissensche Waarden. Het is het middel om nieuwe dijken, waterpartijen, natuurlijke oevers en geulen aan te leggen. De keuze voor de locatie van de winning in het centrale deel van Huissensche Waarden hangt samen met de ligging van de ondergrondse infrastructuur, bestaande waarden en ruimtelijke kwaliteit. De afvoer van het zand en de klei zal per schip gebeuren. De in het plangebied gelegen steenfabriek ontvangt geschikte klei per vrachtauto. De werkzaamheden leiden niet tot extra verkeer op de dijk.

Rivierverruiming
Huissensche Waarden maakt deel uit van de Planologische Kernbeslissing (PKB) ‘Ruimte voor de Rivier’, die voor 2016 moet zorgen voor meer bescherming tegen extreem hoogwater. Tegelijkertijd mogen de belangen van scheepvaart, ecologie, waterbeheersing en dijkbeheer niet aangetast worden. Dit alles is vertaald in een rivierkundig optimale inrichting. Ook is er een samenhangend beheer- en onderhoudsplan ontwikkeld. Dit gaat in overleg met betrokken eigenaars, pachters en beheerders.

Natuurontwikkeling
Geulen, slikken, moerassen, ooibossen, rietlanden, maar ook extensief beheerde weilanden. Dat is het toekomstbeeld van de Huissensche Waarden. Een omgeving met een grote dynamiek: duurzame landbouw, veranderende geulen en ruige natuurontwikkeling. Grasetende watervogels en weidevogels zullen zich prima op hun plek voelen. Voldoende foerageer- en rustgebieden voor deze vogels zijn dus gewaarborgd. Ook biedt dit kansen voor het vergroten van de biodiversiteit en de ecologische waarde van het gebied. Dit is wettelijk verankerd. Het projectgebied maakt immers onderdeel uit van het Natura 2000- gebied ‘Gelderse Poort’ én de Nederlandse ecologische hoofdstructuur.

Recreatie
De Huissensche Waarden liggen midden in het stedelijk uitloopgebied van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Momenteel is het gebied recreatief nauwelijks ontsloten. De overheden willen meer extensieve recreatie en een jachthaven. De aanleg van de zandwinplas, de motorbootroute van het Pannerdensch kanaal en de nabijheid van twee splitsingspunten (Rijn – IJssel en Waal – Pannerdensch Kanaal) bieden kansen. De jachthaven en de plas zijn een aanvulling en schakel in de motorbootroutes tussen Noord- en Zuid- Nederland. Op de agenda staan ook het opwaarderen van het dagstrand aan het Zwanewater, het geschikt maken van de nieuwe zandwinplas voor zeilen, roeien en kanoën, het ontwikkelen van De Brouwketel als recreatief steunpunt, het aanleggen van wandel- en struinroutes, een uitkijktoren en vogelkijkscherm. Kortom, een zeer aantrekkelijk gebied voor rust, natuur, ruimte en recreatie.

Realisatie
De bestemmingsplanwijziging en vergunningaanvragen zijn gestart in 2012. In 2014 kan begonnen worden met werkzaamheden die nodig zijn in het kader van rivierverruiming. Ook zal de zandwinning starten. Dit loopt door tot circa 2026. Vanaf circa 2020 worden de werkzaamheden voor de andere thema’s opgepakt: recreatie en cultuurhistorie. In de laatste jaren van het project, tot ongeveer 2027, zal de afwerking plaatsvinden en het gebied opgeleverd worden als aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied.